Voorwaarden gebruik Project Meubilair websites

Aanvaarding voorwaarden

De websites van projectmeubilair.nl worden onderhouden door PM Project Meubilair (hierna ‘PM’). Op de inhoud en het gebruik van de projectmeubilair.nl websites zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van de Projectmeubilair.nl websites houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. PM behoudt zich het recht voor de projectmeubilair websites alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op de website daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de projectmeubilair.nl websites, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan PM Project Meubilair en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan PM zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van de projectmeubilair website, mag er niets van de projectmeubilair website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van PM Project Meubilair. PM Project Meubilair betracht alle, inclusief door derden aangeleverde, teksten en afbeeldingen volgens auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht te plaatsen. Indien er recht ligt op teksten of foto’s, niet toebehorend aan PM Project Meubilair, neemt u dan contact op met info@projectmeubilair.nl.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op de projectmeubilair.nl websites is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits anders aangegeven op de individuele website, zoals onze webshops. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. PM spant zich in om de informatie op de websites zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. PM Project Meubilair sluit iedere aansprakelijkheid voor op de projectmeubilair.nl websites verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op de projectmeubilair.nl websites zijn geheel verblijvend en wijzigingen / fouten voorbehouden. PM Project Meubilair sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de op projectmeubilair.nl websites geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

PM spant zich in om de projectmeubilair.nl websites zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de websites.

Hyperlinks

Hyperlinks op de websites kunnen leiden naar websites en/of servers, die worden onderhouden door anderen dan PM Project Meubilair. PM biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door PM worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op de projectmeubilair.nl websites wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar projectmeubilair.nl verwijzen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van de websites van www.projectmeubilair.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Den Haag.